Zapisz w schowku
Stwórz nowy schowek

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Polityka Prywatności1. Administrator i Inspektor ochrony danych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego, jest: DEJEK Sp. z o.o., NIP: 7133086501, REGON: 06164933900000.
2. Z Administratorem danych można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: handlowy@dejek.ik.pl
3. Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

2. Definicje

1. Użytkownik - osoba fizyczna wchodząca na stronę/strony Serwisu internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies.
2. Serwis Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Administratora, dostępny pod adresami elektronicznymi (stronami): conceptby.pl za pośrednictwem, którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności.
3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

1. W celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie internetowym Administrator przetwarza:
a) dane osobowe dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym, w tym na poszczególnych podstronach;
b) dane osobowe o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług;
- dane te są przetwarzane zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w celu realizacji usługi oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. W sytuacji takiej zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem
2. W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych, Administrator przetwarza te dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych, w tym poprzez gromadzenie danych osobowych Użytkowników poprzez pliki cookies przez Administratora lub podmioty zajmujące się analityką stron internetowych, a także w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
3. Na stronie Serwisu internetowego Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator danych jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie/stronach Serwisu internetowego.
4. w celu prezentowania Użytkownikowi reklam lub innych treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji, Administrator przetwarza dane osobowe w tym poprzez gromadzenie danych osobowych Użytkowników poprzez pliki Cookies przez Administratora lub jego kontrahentów zamieszczających reklamy w Serwisie internetowym. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie danych osobowych Użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym na profilowanie jej danych osobowych. W sytuacji takiej zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
5. W celu udzielenia Użytkownikom informacji i odpowiedzi na pytania złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego, Administrator przetwarza dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu mail i miejsca zamieszkania ograniczonego do wskazania województwa. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W sytuacji takiej zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od celu przetwarzania, przez okres:
a) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3.1 niniejszej polityki prywatności – świadczenia na rzecz Użytkowników usług udostępniania i przechowywania treści w Serwisie Internetowym, jednakże nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych (chyba, że dalsze przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów);
b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3.2 oraz 3.3 niniejszej polityki prywatności – do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych (chyba, że dalsze przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów);
c) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3.4 oraz 3.5 niniejszej polityki prywatności – do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych (chyba, że dalsze przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów).

5. Odbiorcy danych użytkowników

Administrator danych ujawnia dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora danych, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR.

Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu (art. 15 RODO) - uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
b) do otrzymania kopii danych (art. 15 ust.3 RODO) - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;
c) do sprostowania (art. 16 RODO) - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
d) do usunięcia danych (art. 17 RODO) - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
e) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, Administrator danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f) do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi danych, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
g) do sprzeciwu (art. 21 RODO) - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator danych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator danych będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;
h) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

7. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
2. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
4. Infolinia: 606-950-0000.

8. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka prywatności i cookies może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom.

9. Cookies

1. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Sklep internetowy korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika Serwisu internetowego uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Serwis internetowy z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Zamknij” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Serwis internetowy albo poprzez zamknięcie tego komunikatu.
4. Jeżeli Użytkownik Serwisu internetowego nie wyraża zgody na korzystanie przez Serwis internetowy z plików cookies, może skorzystać z opcji: „Nie wyrażam zgody”, dostępnej również w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Serwis internetowy bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Serwisu internetowego).
5. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.
7. W ramach Serwisu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
8. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu internetowego.
11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Admnistratorem reklamodawców oraz partnerów Administratora.
12. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Serwisu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
13. Zalecamy przeczytanie Użytkownikowi polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
14. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
15. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
16. Na stronie Seriwsu internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
pixel